KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (Uczelnia), z siedzibą w Katowicach, 40-007, ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl.
2.Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: ido@wszop.edu.pl.
3.Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych osobowych ma związek z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki pracodawcy związane z procesem zatrudniania), a także w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO).
4.Pana/i dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przepisy: ustawy kodeks pracy, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane, które Pan/i poda z własnej inicjatywy są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a /art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
5.Obiorcą Pana/i danych osobowych jest: Home.pl, z którym Uczelnia zawarła umowę powierzenia na wykonywanie usług hostingowych (w zakresie prowadzonej korespondencji e-mail).
6.Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie podlegają archiwizacji przez okres 3 lat, chyba że wyrazi Pan/i wolę uczestnictwa w kolejnych/ przyszłych rekrutacjach.
7.W warunkach prawem przewidzianym ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.W warunkach prawem przewidzianych ma Pan/i prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych na adres ido@wszop.edu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
10.W budynkach Administratora stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Pana/i dane osobowe (wizerunek) mogą być przetwarzane w drodze monitoringu i podlegać archiwizacji maksymalnie przez okres 3 miesiące od nagrania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w drodze monitoringu określa Regulamin dostępny na stronie Uczelni.


CV należy przesyłać na adres: praca@wszop.edu.pl z dołączoną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji we WSZOP zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/a o zakresie przetwarzania danych, w tym o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Jeśli kandydat wyraża wolę uczestnictwa w kolejnych (przyszłych) rekrutacjach i w konsekwencji na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w CV przez okres dłuższy niż związany z realizacją procesu przedmiotowej rekrutacji np. przez okres 3 lat powinien to zastrzec w powyższej klauzuli.